Regulamin

I. Definicje

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, ze zm.);

Kodeks Postępowania Cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 2964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296, ze zm.);

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego odjazdowe-zabawki.pl;

Sklep Internetowy (lub Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem skarbygorsowich.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności zarejestrować się i założyć konto Klienta, składać Zamówienia, zamówić newsletter, przystąpić do programu lojalnościowego organizowanego przez Sprzedawcę lub złożyć reklamację;

Sprzedawca – Krzysztof Łysionek BMNR Usługi Informatyczne Krzysztof Łysionek Os. Andrzeja Struga, 1 58-200 Dzierżoniów Polska NIP: 8822106160;

Towar – jakikolwiek produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, w stosunku do którego możliwe jest złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą jako sprzedawcą a Klientem jako kupującym, obejmująca sprzedaż Towarów, zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zm.);

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.);

Ustawa VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535, ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych Towarów.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności:

zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta;

rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

warunki i zasady składania oraz rezygnacji z Zamówień drogą elektroniczną, w tym zasady dokonywania zapłaty i dostarczania Towarów;

zasady zawierania i odstępowania od Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem uzyskania przez Klienta we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej o następujących minimalnych parametrach technicznych:

Firefox w wersji 21 i wyższych;

Chrome w wersji 29 i wyższych;

MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych;

Opera w wersji 12 i wyższych;

Safari w wersji 4 i wyższych.

Z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może skorzystać:

-osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych powinny uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

-osoba prawna;

-jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku odsyłającego zamieszczonego pod adresem Sklepu Internetowego. Klient może w dowolnym momencie pobrać Regulamin, skopiować go i zapisać oraz sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie.

Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca informuje, że jego obowiązkiem jest dostarczenie rzeczy wolnych od wad.

Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie. Prosimy i uczulamy aby sprawdzać przesyłkę przy odbiorze. Protokół szkody jest wymagany do złożenia reklamacji.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Przeglądanie Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym oraz złożenie Zamówienia nie wymagają rejestracji.

IV. Procedura składania Zamówień

W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:

wejść na stronę internetową pod którą działa Sklep

dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez jego dodanie do koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”;

dokonać wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności;

potwierdzić Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do tego momentu, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w koszyku, danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury, sposobu dostawy i sposobu płatności. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie.

Złożenie Zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo po podaniu danych oznaczonych jako obowiązkowych umożliwiających realizację Zamówienia bez rejestracji.

Do złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z ust. 1 lit. d. powyżej.

Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

numeru Zamówienia;

wykazu zamówionych Towarów;

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, a także kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów (jeśli występują);

adresu dostawy.

W celu zakończenia transakcji należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w przesyłanych wiadomościach e-mail.

Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją o zaakceptowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta, rozpatrywane są następnego dnia roboczego.

Okres ważności złożonego Zamówienia wynosi 3 (trzy) dni robocze. Brak potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta lub brak wpłaty ceny za zamówiony Towar (chyba że wybrano płatność za pobraniem) w tym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem Zamówienia. O anulowaniu Zamówienia Klient jest informowany w wiadomości przesyłanej na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia.

Zmiana sposobu lub adresu dostawy, danych do faktury, a także rezygnacja z Zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem e-mail skarby.gor.sowich@gmail.com lub numerem telefonu +48513069065. Rezygnacja z Zamówienia nie jest możliwa po otrzymaniu przez Klienta informacji o wysyłce Zamówienia przez Sprzedawcę.

Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

Sprzedawca dokumentuje sprzedaż każdego Towaru w formie faktury fiskalnej lub faktury VAT, zgodnie z wyborem Klienta. Faktura fiskalna oraz faktura VAT dostarczane są drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. Podczas składania Zamówienia, Klient ma możliwość wyboru dostarczenia faktury w formie pisemnej wraz z zamówionym Towarem.

IVa. Odwrotne obciążenie VAT

Jeżeli Zamówienie Klienta ma dotyczyć Towarów wymienionych w poz. 28a–28c Załącznika nr 11 do Ustawy VAT (tj.: komputerów przenośnych, takich jak: tablety, notebooki, laptopy; telefonów komórkowych, w tym smartfonów; konsol do gier wideo (stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałych urządzeń do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów), których łączna wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekracza kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) netto, do jego realizacji nie stosuje się Regulaminu.

Sprzedaż Towarów, o których mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odrębnych zasadach ustalonych przez strony na piśmie, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej w art. 17 ust. 1 pkt 7 Ustawy VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu art. 17 ust. 1d Ustawy VAT uznaje się transakcję obejmującą Umowę Sprzedaży, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1e Ustawy VAT, za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną Umowę Sprzedaży, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie Towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT.

Klient po złożeniu Zamówienia na Towary, o których mowa w ust. 1 powyżej nie otrzymuje wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie IV ust. 5 powyżej, a Umowa Sprzedaży nie jest zawierana. Po złożeniu Zamówienia z Klientem skontaktuje się pracownik działu handlowego Sprzedawcy w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia, w tym w szczególności, czy Zamówienie Klienta podlega odwrotnemu obciążeniu VAT, czyli to Klient jako nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT.

Zapłata należności z tytułu sprzedaży Towarów, o których mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić wyłącznie przelewem z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwia Sprzedawcy identyfikację podmiotu składającego zlecenie płatnicze.

W przypadkach Umów Sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw Towarów, o których mowa w ust. 1, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT, Klient zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Sprzedawcę odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań związanych z „odwrotnym obciążeniem VAT”, o których mowa w Ustawie VAT.

W przypadku, gdy Klient składając Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dokona zapłaty korzystając z udostępnionych w Sklepie Internetowym elektronicznych instrumentów płatniczych, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z działem handlowym Sprzedawcy, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta pracownikowi działu handlowego Sprzedawcy. W przypadku, gdy Klient nie zdecyduje się na zrealizowanie transakcji za pośrednictwem działu handlowego Sprzedawcy, zostanie mu zwrócona cała kwota zapłacona Sprzedawcy w trakcie składania Zamówienia.

V. Dostawa

Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

W przypadku chęci realizacji dostawy zamówionego Towaru poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą Sklepu pod adresem e-mail skarby.gor.sowich@gmail.com lub numerem telefonu 513069065, w celu omówienia możliwości złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

Wysyłki zamówionych Towarów realizowane są w dni robocze (pon-pt) w godzinach 07:30 – 15:55. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się: przesyłką kurierską. Możliwe sposoby dostawy i jej koszty wskazywane są Klientowi w czasie składania Zamówienia.

Czas realizacji Zamówienia obejmuje czas skompletowania Zamówienia, przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia Towaru do Klienta.

W przypadku dostępności Towaru w magazynie standardowy termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) dni roboczych. Termin ten jest liczony od:

momentu otrzymania przez Klienta zaakceptowania Zamówienia, o którym mowa w punkcie IV ust. 7, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;

momentu otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty z odpowiedniego serwisu, w przypadku płatności on-line;

momentu zaksięgowania wpływu ceny Zamówienia na koncie Sprzedawcy, w przypadku wyboru płatności przelewem.

W szczególnych przypadkach gdy towar wykonywany jest na zamówienie klienta lub podlega personalizacji obowiązuje czas realizacji podany na stronie produktu. W przypadku niedostępności Towaru w magazynie, termin wskazany w ust. 5 powyżej, może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail. W takich okolicznościach, Klient ma prawo rezygnacji z Zamówienia w sposób wskazany w punkcie IV ust. 10 powyżej.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Zgodnie z punktem IV ust. 12 powyżej, Klient otrzymuje również fakturę dokumentującą sprzedaż Towarów drogą elektroniczną lub wraz z przesyłką Towaru.

VI. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, o których mowa w punkcie V ust. 3 powyżej.

Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy i innymi kosztami, jeżeli występują) prezentowany jest w czasie składania Zamówienia przez Klienta.

Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Towar w następujący sposób:

przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedawcy o numerze: 29102051380000990202525004 ; Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpływu wymaganej kwoty na koncie Sprzedawcy;

płatnością on-line za pośrednictwem serwisu PayU; Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty z odpowiedniego serwisu;

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, a także do organizacji i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie wpływa na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny lub warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach następuje od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena Towaru lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia należy przesłać:

pisemnie na adres Sprzedawcy:

Krzysztof Łysionek BMNR Usługi Informatyczne

Os. Andrzeja Struga 1

58-200 Dzierżoniów Polska

z dopiskiem „ODSTĄPIENIE” (zalecane); lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: skarby.gor.sowich@gmail.com.

Aby zachować 14-dniowy (czternastodniowy) termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument wysyła informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu płatności za Towar. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w tym kosztów zwrotu towaru.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy poprzez odesłanie go na adres, który otrzyma w odpowiedzi na pismo odstąpienia od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem tego terminu.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien być opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwracany Towar powinien być kompletny i nieuszkodzony.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona wobec Klientów, niebędących Konsumentami.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawem lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:

pisemnie na adres Sprzedawcy:

Krzysztof Łysionek BMNR Usługi Informatyczne

Os. Andrzeja Struga 1

58-200 Dzierżoniów Polska

z dopiskiem „REKLAMACJA” (zalecane); lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: skarby.gor.sowich@gmail.com.

Reklamacja powinna zawierać:

dokładny opis reklamacji (przyczynę reklamacji);

oczekiwany sposób rozwiązania;

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres e-mail);

w miarę możliwości, kopię dowodu zakupu reklamowanego Towaru.

Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany Towar na adres magazynu Sprzedawcy:

Krzysztof Łysionek BMNR Usługi Informatyczne

os. A. Struga 1, 58-200 Dzierżoniów

wraz z kopią reklamacji oraz pełnym wyposażeniem dostarczonym pierwotnie wraz z zakupionym Towarem (jego brak może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji lub naprawę Towaru, bądź spowodować jego uszkodzenia/zniszczenie w transporcie, za co odpowiedzialność ponosi Konsument).

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od momentu dostarczenia reklamowanego Towaru do magazynu zgodnie z ust. 4 powyżej. W szczególnych okolicznościach, jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym czasie nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje Konsumenta w tym okresie o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za usterki powstałe w czasie transportu reklamowanego Towaru do magazynu powstałe z winy Konsumenta, np. w związku z niewłaściwym zabezpieczeniem Towaru.

Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu, zwracając się w szczególności do:

miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, który pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.;

Inspekcji Handlowej (IH), w tym kierując sprawę do mediacji lub przed stały sąd polubowny działający przy wojewódzkich inspektoratach IH i ich oddziałach zamiejscowych. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów IH i ich delegatur dostępne są na stronie internetowej UOKIK pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php?#faq595;

organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacji Konsumentów i Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

IX. Gwarancja

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji za Towar ponosi Sprzedawca, producent, dystrybutor lub inny gwarant, o ile jej udzielił, na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, która może być dołączona do Zamówienia.

Jeżeli gwarancja została udzielona, Klient może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji, na zasadach wskazanych w karcie gwarancyjnej, bezpośrednio w autoryzowanym serwisie podmiotu udzielającego gwarancji lub za pośrednictwem Sprzedawcy.

Gwarancja (jeżeli została udzielona) nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta przysługujących mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi wskazanych w punkcie VIII powyżej.

X. Zgłoszenie uszkodzenia/braku podczas dostawy

Każdorazowo przed odebraniem zamówionego Towaru Klient powinien zbadać przesyłkę, w tym dokładnie sprawdzić opakowanie, w szczególności należy zwrócić uwagę na ewentualne zewnętrzne ślady uszkodzenia lub ubytku przesyłki.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki dostarczonej przez kuriera lub do punktu odbioru należy sporządzić protokół szkody (odpowiedni wzór protokołu powinien przedstawić kurier lub pracownik punktu odbioru). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki dostarczonej do paczkomatu, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu.

Zaleca się dokonanie badania stanu przesyłki w momencie jej odbierania. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub ubytku zawartości przesyłki po jej odebraniu (np. po odjechaniu kuriera, opuszczeniu punktu odbioru lub zakończeniu odbioru w paczkomacie), należy skontaktować się z firmą kurierską realizującą dostawę (telefon znajduje się na liście przewozowym) lub operatorem paczkomatu.

Protokół szkody powinien zawierać następujące informacje: stan opakowania (z zaznaczeniem informacji o wszelkich, nawet najmniejszych wgnieceniach); opis uszkodzenia; numer listu przewozowego; datę doręczenia; nazwisko osoby przyjmującej przesyłkę; nazwiska osób sporządzających protokół; dokładne określenie oznakowania opakowania, np. obecność naklejek lub napisów “ostrożnie”, “kruche” itp.

Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Klient powinien przesłać pisemnie na adres Sprzedawcy:

Krzysztof Łysionek BMNR Usługi Informatyczne

Os. Andrzeja Struga 1

58-200 Dzierżoniów Polska

lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: reklamacje@odjazdowe-zabawki.pl informację o zgłoszonym uszkodzeniu lub ubytku przesyłki z podaniem poniższych danych:

numer dowodu zakupu;

skan protokołu szkody;

dokumentację zdjęciową uszkodzonego Towaru wraz z wyglądem opakowania zewnętrznego

dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail).

XII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta, pozyskanych zgodnie z niniejszym Regulaminem jest Sprzedawca,

Krzysztof Łysionek BMNR Usługi Informatyczne

Os. Andrzeja Struga 1

58-200 Dzierżoniów Polska

Sprzedawca przetwarza następujące dane Klientów:

imię i nazwisko lub nazwa Klienta,

numer NIP (w przypadku firm),

adres zamieszkania lub adres siedziby,

adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby);

imię i nazwisko osoby kontaktowej (w przypadku firm);

numer telefonu oraz adres e-mail;

login i hasło do Sklepu Internetowego

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, prawidłowej obsługi złożonego Zamówienia, zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu przesyłania informacji o nowych produktach oraz promocjach za pomocą newslettera, o którym mowa w punkcie XI powyżej.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprzedawca nie pozyskuje danych w sposób zautomatyzowany, z wyjątkiem danych pobieranych w plikach cookies podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Polityka Sprzedawcy w zakresie przetwarzania plików cookies dostępna jest pod adresem Sklepu Internetowego.

Klient w przypadkach i na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ma prawo:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

sprostowania danych osobowych, które go dotyczą;

usunięcia danych osobowych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

przenoszenia danych;

sprzeciwu;

wycofania zgody;

niepodlegania decyzjom opartym na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

wniesienia skargi do organu nadzoru.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie oraz korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną

W celu realizacji zamówienia Sprzedawca może udostępniać lub powierzać dane Klienta podmiotom trzecim, takim jak:

firmy kurierskie realizujące dostawy Zamówień;

operatorzy systemów płatności obsługujący płatności internetowe;

firmy obsługujące reklamacje i naprawy gwarancyjne;

podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy różnego rodzaju usługi, takie jak usługi informatyczne, księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe;

podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności w związku z wykonywaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie konsumentów, a także w określonych przypadkach organom administracji, policji i sądom powszechnym.

Sprzedawca udostępnia lub powierza dane w zakresie niezbędnym do realizowanego celu, w szczególności zakres przekazywanych danych ograniczony jest do minimum.

Na stronie Sklepu Internetowego mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od domeny Sklepu i nie są w żaden sposób powiązane lub nadzorowane przez Sprzedawcę. Administratorami tych stron są podmioty trzecie w stosunku do Sprzedawcy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach ww. stron.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności Klientów, w szczególności danych osobowych można zgłaszać Sprzedawcy w następujący sposób:

za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@odjazdowe-zabawki.pl;

pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy;

telefonicznie pod numerem 513069065

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę są dostępne pod adresem Sklepu Internetowego w sekcji Polityka prywatności

XIII. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem:

który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego;

który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowych, niezbędnych przerw w dostępie do Sklepu Internetowego w związku z jego konserwacją lub modyfikacją. Powyższe pozostaje bez wpływu na realizację już potwierdzonych Zamówień.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, tj. w sytuacji, gdy:

wystąpi konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa mających bezpośredni wpływ na postanowienia Regulaminu lub do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych organów;

nastąpi rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług lub zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zmiana procesu zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

zaistnieje konieczność zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony pod adresem Sklepu Internetowego w sekcji „REGULAMIN” znajdującej się u dołu strony. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów za pomocą stosownego komunikatu w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom powiadomienia o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta Klienta w Sklepie Internetowym (tj. nie usunie konta w trybie wskazanym w punkcie III ust. 9 powyżej) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić, co najmniej 7 (siedem) dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie tej zmiany.

0
0
Twój koszyk
Koszyk pustyWróć do sklepu
Calculate Shipping
Użyj kodu rabatowego